Category: Книжки

ГЕОМЕТРІЯ. Атестаційні роботи. Зошит для 7 класу.

ГЕОМЕТРІЯ. Атестаційні роботи. Зошит для 7 класу.

Посібник містить п’ять видів завдань щодо контролю за рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу з курсу геометрії сьомого класу: «Завдання для усного опитування»; «Завдання в тестовій формі» (по 4 варіанти до теми; розраховано на 15–25 хвилин уроку); «Самостійні роботи» (по 4 варіанти до теми; розраховано на 10–20 хвилин уроку); «Завдання для тематичного оцінювання» (по 4 варіанти до теми; розраховано на 1 академічну годину); «Завдання
для корекції знань» (по 2 варіанти до теми; розраховано на 1 академічну годину).
У додатку наводиться методичний коментар щодо запису розв’язування задач.

Continue reading

МАТЕМАТИКА Працюємо на множині цілих чисел. 6–11класи.

МАТЕМАТИКА Працюємо на множині цілих чисел. 6–11класи.

У посібнику узагальнено та погли­б­лен­о шкіль­ний курс математики з теорії чисел.
Теоретичний та дидактичний матеріал зрупова­но за двома рівнями складності.
Уміщено 155 прикладів розв’язування задач і близь­ко 300 задач для самостійного опрацювання, до яких подано відповіді та поради щодо розв’язування.
У додатку наведено дворівневу програму від­повідного курсу за вибором.
Посібник може бути використаний для про­ве­дення занять з відповідного курсу за вибором з метою допрофільної та профільної підготовки учнів і математичних змагань.

Continue reading

Геометрія 11

Геометрія 11

Пропонований підручник є дворівневим. Відповідає програмам загально-освітніх навчальних закладів профільного рівня й класів з поглиб леним вивченням математики. Відрізняється: диференціацією теоретичного та дидактичного матеріалу, виділенням опорних фактів й опорних задач; наявністю історичної інформації, узагальнюючих схем, спектром і обсягом дидактичного матеріалу.
Може бути використаний у класах загальноосвітніх навчальних закладів академічного рівня, профільного рівня та з поглибленим вивченням математики.

Continue reading

Геометрия 9 (рус)

Геометрия 9

Соответствует программе как общеобразовательных средних учебных заведений, так и классов с углубленным изучением математики является двухуровневым.
Отличается: дифференциацией теоретического и дидактического материала; выделением опорных фактов и опорных задач, обобщающих схем; наличием практических работ, исторической информации, заданий логического характера; обширностью дидактического и внепрограммного материала. Может быть использован: в общеобразовательных классах и классах с углубленным изучением математики; для организации вне классных занятий и самостоятельной учебной деятельности учащихся.
Главная цель: предоставить широкий спектр возможностей и учителю, и учащемуся независимо от типа учебного заведения и места его расположения.

Continue reading

Геометрія в опорних конспектах і малюнках: робоч. зошит учня 8 кл.

Геометрія в опорних конспектах і малюнках : робоч. зошит учня 8 кл.

 

Робочий зошит є навчальним посібником до дворівневого підручника Г.В. Апостолової «Геометрія–8». Може бути використаний для роботи у загальноосвітніх навчальних закладах і школах з поглибленим вивченням математики. Складається з двох частин. Перша – опорні конспекти до навчального матеріалу. Друга – задачі в малюнках до основних тем курсу, узагальнюючі опорні конспекти з певних тем курсу.
Піктограмами виділено: означення; теореми; наслідки; матеріал для ознайомлення; додатковий навчальний матеріал (для поглибленого вивчення); опорні задачі курсу.
Зошит полегшить первинне сприйняття учнями навчального матеріалу, допоможе повторити й узагальнити його.
Робота за цим зошитом дасть змогу зекономити час на уроці для пояснення нового матеріалу, формування перших навичок розв’язування задач, повторення й узагальнення вивченого.
Його використання зменшить вагу учнівського портфеля.

Continue reading

Геометрія 8 (укр)

Геометрія 8

Зазвичай у підручнику обсяг навчального матеріалу чітко обмежений – все, що є в ньому, учитель повинен опрацювати з класом. Тому й створюються підручники для ЗОНЗ та для класів з поглибленим вивченням математики. А під час підготовки до вступних іспитів у BHЗ або до математичних змагань перед учнями постає нелегке питання: яку літературу використовувати. Зрозуміло, що за такого підходу більше можливостей мають діти в мегаполісах, де є спеціалізовані навчальні заклади.
Головна мета цього підручника – надати рівні можливості всім учням, незалежно від місця їхнього проживання та навчання, а вчителю допомогти здійснити диференційований підхід до кожної окремої особистості в класі, природно продовжити і поглибити вивчення певних тем на позакласних заняттях (або запропонувати декотрим учням зробити це самостійно).

Continue reading

Геометрия 8 (рус)

Геометрия 8

Обычно в учебнике объем учебного материала четко ограничен – все, что в нем содержится, учитель должен отработать с классом. Поэтому и создаются учебники для общеобразовательных школ и для классов с углубленным изучением математики. Главная цель этого учебника – предоставить возможность (независимо от названия и месторасположения учебного заведе! ния): ученику – узнать хочет ли и может ли он знать больше минимальных требований программы, подготовиться к вступительным экзаменам (тестированию), а, возможно, и олимпиадам; учителю – осуществить дифференцированный подход в работе, естественным образом продолжить изучение геометрии на внеклассных занятиях, направить самостоятельную работу определенных учащихся.

Continue reading

Геометрия 7

Геометрия 7

Пропонований підручник є багаторівневим. Він дає змогу працювати з учнями за різними ступенями змістового наповнення — від обов’язкового до факультативного — за рахунок подання теоретичного навчального матеріалу на трьох рівнях: обов’язковому, для ознайомлення і для допитливих. Дидактичний матеріал диференційовано на практичні роботи й завдання чотирьох рівнів складності. Головну (опорну) інформацію додатково винесено на поля підручника.

Continue reading

ШКІЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ. В ОПОРНИХ СХЕМАХ, ЗАДАЧАХ І ПРИКЛАДАХ. 8–11 класи

ШКІЛЬНА ГЕОМЕТРІЯ. В ОПОРНИХ СХЕМАХ, ЗАДАЧАХ І ПРИКЛАДАХ. 8–11 класи

Посібник складається з двох частин, що містять основні опорні факти шкільного курсу планіметрії та стереометрії, узагальнюючі опорні схеми, приклади розв’язування геометричних задач та їх запису писемною математичною мовою з виділенням логічних кроків.
Цей посібник актуальний для узагальнення й поглиблення знань учнів з планіметрії та стереометрії, формування навичок лаконічного послідовного запису розв’язування задач, підготовки школярів та абітурієнтів до ЗНО.

Continue reading

Геометрія 9 (укр)

Це дворівневий підручник, за ним можна працювати як у класах загальноосвітніх навчальних закладів (ЗОНЗ), так і в класах з поглибленим вивченням математики (КПВ).
Підручник відповідає чинним програмам з математики для 9 класів (як ЗОНЗ, так і КПВ), проте в ньому запропоновано дещо інший порядок вивчення тем. Першою вивчається тема «Декартові координати», а розширення понять тригонометричних функцій для кутів від 0° до 180° спирається на декартові координати точки одиничного кола (пропедевтика вивчення тригонометрії). Відповідні зміни у програмі викладання не вимагають від учителя додаткового затвердження, бо в державній програмі «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5–12 класи» зазначено: «Розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю та авторам підручників надається право корегувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій».

Continue reading

Перші зустрічі з параметром. Г. В. Апостолова, В. В. Ясінський.

Перші зустрічі з параметром. Г. В. Апостолова, В. В. Ясінський.

Посібник присвячено традиційно важкому розділу шкільної математики — «Задачі з параметром». Матеріал посібника підібрано в послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення, вмінь і навичок роботи з параметрами. Посібник написано доступною для школярів мовою, він містить багато прикладів та розв’язань опорних задач. Видання буде корисним школярам при вивченні відповідних розділів математики та абітурієнтам при підготовці до вступу до вищих навчальних закладів.

Continue reading

Логічними стежинками математики 5–9класи

Логічними стежинками  математики 5–9класи. Автори Г. В. Апостолова, О. П. Бакал.

Математика цікава тоді,
коли живить нашу винахідливість і
здатність міркувати.
Д. Пойя

У посібнику пропонується близько 700 різноманіт-них задач логічного характеру, які згруповано за темами та прийомами розв’язування. Кожний параграф складається з теоретичної і ди­дакти­чної частин, завдань для самостійного опра­цю­вання трьох рівнів складності. Наприкінці посіб­ника наведено відповіді та деталізовані поради щодо пошуку розв’язку задач, а також орієнтовну програму факультативних занять. Посібник можна використовувати для організації позакласних занять з учнями 5–9 класів, доповнення матеріалу уроків математики нестандартними задача-ми, під­го­товки учнів до математичних змагань.

Continue reading

Геометрія 10. Двурівневий підручник для загалоьно освтніх класів та класів з поглибленим вивченням математики.

Геометрія 10.

Навчальний матеріал у підручнику представлено на трьох рівнях:
  • обов’язковому – для вивчення в класах академічного рівня вивчення математики;
  • додатковому – відповідає вивченню математики в класах профільного рівня;
  • для ознайомлення – позапрограмний матеріал, зокрема з історії математики.
Головну (опортну) інформацію додатково винесено на поля підручника.
Дедактичний матеріал диференційовано на чотири рівні складності.

Continue reading

Я сам.

Навчальний посібник з алгебри для тих, хто у сьмому класі та старше, з опорними схемами, відповідями та порадами
Схвалено Міністерством освіти України як навчальний посібник для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

Метою книги є становлення як алгебраїчної техніки, так і логічного, абстрактного, алгоритмічного та графічного мислення учнів, розвиток їхньої пошукової активності, підготовка до роботи з модулем та параметром (І частина), початок поглибленого вивчення таких тем, як нерівності, графіки функцій, параметри (II частина). Містить методичні матеріали до того, як розпочинати теми, що викликають складнощі викладання у вчителя і засвоєння в учня, опорні схеми з окремих тем алгебри та відповіді з порадами.
Посібник може бути використаний учнями 7-11 класів для самонавчання, вчителями для організації роботи учнів за окремими темами та як методична література.

Continue reading

Геометрія-7. Атестаційні роботи

Г.В. Апостолова

ГЕОМЕТРІЯ 7 КЛАС

Зошит діагностичних, самостійних та атестаційних завдань

(до підручника Г.В. Апостолової “ГЕОМЕТРІЯ-7”)

АНОТАЦІЯ

Посібник відповідає державній програмі з геометрії для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, розроблений до підручника Галини Апостолової «Геометрія-7».  Може бути  використаний і при роботі з класом за будь-яким діючим підручником.

Посібник містить п’ять видів завдань щодо контролю за рівнем засвоєння учнями навчального матеріалу з курсу геометрії сьомого класу:Завдання  для усного опитування”;  “Завдання в тестовій формі”   (по 4 варіанти до теми; розраховано на 15 – 25 хвилин уроку); «Самостійні роботи» (по 4 варіанти до теми; розраховано на 10 – 20 хвилин уроку);“Завдання для тематичного оцінювання” (по 4 варіанти до теми; розраховано на1 академічну годину); “Завдання  для корекції знань” (по 2 варіанти до теми; розраховано на1 академічну годину).

Continue reading

Геометрія – 7. Книга для вчителя.

Про місце геометрії у навчанні учнів математиці  важко сказати краще за Берклі.

Давно підмічено, що геометрія – це чудова логіка. І таки й справді: коли визначення ясні, коли постулати незаперечні, коли властивості фігур випливають з чіткого спостереження за допомогою добре повязаного ланцюга послідовностей, а обєкти весь час перебувають у полі зору, – то таким шляхом набувається звичка міркувати точно, послідовно і методично; ця звичка посилює й вигострює розум і стає в пригоді при пошуках істини в інших галузях.

                                                                                                        Дж. Берклі

Від нас з вами залежить, чи буде навчання геометрії грати роль у розвитку учнів, про яку казав Берклі, чи  наші учні  формуватимуться у «папуг», які повторюють те, що сказав вчитель, викладач вузу, начальник…

Автор, Галина Вадимівна Апостолова, професор Київського обласного інституту післядипломної освіт педагогічних кадрів.

Continue reading